ادغام شرکت‌های Mittal و Arcelor
ادغام شرکت‌های Daimler_Chrystler
معامله شرکت‌های Vivendi_Seagram
تملیک شرکت First Data توسط KKR
ادغام شرکت‌های JDS Uniphase Corp و SDL Inc
مهم‌ترین تملیک‌های شرکت Facebook
ادغام شرکت‌های HP و Compaq
ادغام شرکت‌های Astra و Zeneca
ادغام شرکت‌های Merck و Schering-Plough
ادغام شرکت های France Telecom SA و Orange PLC
تملیک شرکت Genentech توسط شرکت Roche Holding
loader

لطفا شکبیا باشید...