ادغام شرکت های Arcelor و Mittal
ادغام شرکت های Daimler-Chrysler
معامله شرکت‌های Vivendi-Seagram
تملک شرکت First Data توسط شرکت KKR
ادغام شرکت‌های JDS Uniphase Corp و SDL Inc
مهم ترین تملک های شرکت Facebook
ادغام شرکت‌های HP و Compaq
ادغام شرکت‌های Astra و Zeneca
ادغام شرکت‌های Merck و Schering-Plough
ادغام شرکت های France Telecom SA و Orange PLC
تملیک شرکت Genentech توسط شرکت Roche Holding
@

لطفا شکبیا باشید...