ارزیابی داده ها در اکسل
داده های جغرافیایی و سهام
ویژگی Get & Transform
مسئله فروشنده دوره گرد
جریمه و Solver تکاملی
@

لطفا شکبیا باشید...